Inom såväl det civila som det kommersiella samt icke-kommersiella flyget i Sverige arbetas det kontinuerligt med att utveckla och förbättra flygsäkerheten. Eftersom flyget innefattar både en nationell och en internationell struktur är flygsäkerhet ett område som prioriteras även globalt. Det kräver att flera länder engagerar sig och samarbetar inom olika säkerhetsprojekt. I Europa har man kommit långt när det gäller flygsäkerhet, och man kan nu fokusera på att implementera de säkerhetssystem man under en längre tid utvecklat. Man ser också till att etablera en likvärdig säkerhetskultur hos alla inblandade aktörer som omfattas av flygtrafiksystemet. I Sverige är det Transportstyrelsen som står för det mesta arbetet när det gäller nationella flygsäkerhetsfrågor förankrade i internationella samarbeten, även om det är verksamhetsutövarna som bär yttersta ansvaret för att flygverksamheten bedrivs på ett så säkert sätt som möjligt.

flight controller

Produktutveckling och kvalitetssäkring

För att säkerhetsnivån ska kunna hållas på högsta möjliga nivå krävs det att alla flygmarknadens aktörer är extremt säkerhetsmedvetna, samt att man gemensamt arbetar för att uppnå och behålla denna nivå. I Sverige kan vi stoltsera med god flygsäkerhet, mycket tack vare samarbeten med internationella aktörer och regelbundna kvalitetskontroller. Vi har historiskt sett varit bra på att fokusera på produktutveckling i Sverige, något som vi fortfarande håller fast vid för att kunna tillgodose de krav som ställs på väl fungerande kvalitetsledningssystem. Även kraven på inblandade myndigheters verksamhet, inklusive tillsynsverksamheten, är mycket stora. När det gäller tillsynsverksamheten ska denna fokusera i mycket hög grad på eventuella riskområden, samt på företagens förmåga att tillvarata och sprida en gemensam säkerhetskultur. Det ska till exempel finnas ett gemensamt kvalitetssystem som konsekvent ska utvärderas samt anpassas efter nya förutsättningar, tekniska innovationer och så vidare.

Hur mäter man flygsäkerhet?

plane safetyHur vet man att man har uppnått maximal flygsäkerhet och finns det någon särskild måttstock för detta? Det vanliga är att utgå ifrån antal haverier/flygtimmar samt antal omkomna/skadade per passagerarkilometer. När det gäller haverier tittar man på historiken både med och utan omkomna passagerare. Ända sedan luftballongernas glansdagar på 1700-talet har människan intresserat sig för flygsäkerhet, inte minst sedan de första motorburna farkosterna började flygas av bröderna Wright i början av 1900-talet. Faktum är att en av de första kända flygolyckorna med dödlig utgång skedde med just ett Wright-flygplan 1908. Första internationella flygkongressen hölls dock redan i slutet av 1880-talet, med delegater från bland annat England, Brasilien, Mexico, USA och Ryssland. Under andra världskriget låg det gemensamma arbetet tillfälligt nere, men återupptogs efter kriget och mynnade så småningom ut i Chicagokonventionen då ICAO, International Civil Aviation Organization, formellt bildades.

Flygets säkerhet genom tiderna